Sunday, May 29, 2005

ทางใหญ่ที่ห้ามไม่ให้จร

ทางใหญ่ที่ห้ามไม่ให้จร

อีกประการหนึ่งผู้ที่ประพฤติธรรมในชั้นกามาวจรภูมินี้ ควรให้ระวังหนทางใหญ่ บุราณห้ามว่าไม่ให้จร ทางใหญ่คืออะไร คือ ......................


คุณสมบัติ อุบาสก – อุบาสิกา

อีกประการหนึ่ง ผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ครองเคหะสถาน ปฏิญาณตนเป็นคนอุบาสก อุบาสิกา ให้รู้จักคุณสมบัติอุบาสก อุบาสิกาทั้ง ๕ อย่างคือ.............


อ่านต่อได้ที่ http://silawatra-006.blogspot.com/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home