Wednesday, May 25, 2005

มนุษย์๔ จำพวก (ตอนที่๒)

พระพุทธองค์ ผู้ทรงรู้จุติจิตของสัตว์ จึงได้ตรัสไว้ว่า หว่านพืชเช่นไร ย่อมได้รับผลเช่นนั้น.............

ผู้ปฏิบัติธรรมจะชอบใจทางไหน ถ้าชอบทางชั่วก็ให้สั่งสมเอาไว้ ซึ่งบาป เพราะพระธรรมเป็นของกลาง ทุจริตก็เรียกว่าธรรม สุจริตก็เรียกว่าธรรม ผู้ที่ปฏิบัติ เอาความชั่วไว้ เรียกว่า มิจฉาปฏิบัติ ผู้ที่ปฏิบัติเอาความดีไว้ เรียกว่า สัมมาปฏิบัติ ................รายละเอียด http://silawatra-003.blogspot.com/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home