Tuesday, May 24, 2005

คำปรารภของหลวงปู่ลุน

หนังสือรวมเล่ม แนวทางปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ เล่มนี้เป็นคู่มือนักปฏิบัติธรรม ข้าพเจ้าผู้เรียบเรียงไม่สงวนสิทธิ์ ถ้าท่านผู้ใดชอบใจจะพิมพ์ให้ทาน ข้าพเจ้ายินดีอนุโมทนาในส่วนกุศลของท่าน ทุกเมื่อ เหมาะแก่การพิมพ์แจกในงาน - การฌาปนกิจ อุทิศส่วนกุศลเป็นธรรมทาน เป็นของประเสริฐยิ่งสมจริงดังคำที่ว่า

สพฺพทานํ ธมมทานํ ชินาติ (การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง)
สพฺพรํส ธมฺมรโส ชินาติ (รสของธรรม ชนะซึ่งรสทั้งปวง)
สพพฺสติ ธมฺมสติ ชินาติ (ความยินดีในธรรม ชนะซึ่งความยินดีทั้งปวง)
ตณํหกฺขโย สพพฺทุกขํ ชินาติ (ความชนะตัณหาทั้งหลาย ชนะซึ่งทุกข์ทั้งปวง)
นตฺถิสนฺติ ปรมํสุขํ (ความสุขอื่นใด ย่อมไม่ราบรื่นเหมือนความสุขอันเกิดจากความสงบใจ) ดังนี้

ฉะนั้นท่านผู้ได้ซึ่งเป็นนักปฏิบัติ มีหนังสือเล่มนี้ไว้เป็นคู่มือปฏิบัติ คงจะได้รับประโยชน์ ถ้าผิดพลาดขอได้โปรดอภัยด้วยเทอญ

พระครูอรุณธรรมรังษี (ลุน ณ อุบล)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home